Super NES - David Wise - Donkey Kong Country - Cave Dweller Concert - 1994, Rare - Jump & Run - Zuhörer: 12